Adatvédelmi irányelvek

Orvosi Centrumunk az érintetteket (Pácienseket) még az adatkezelés megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján kívánja tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az Érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónkban hivatkozott Orvosi Centrumunk a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül.  
 Adatkezelő neve:  Medios Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége: Medios Orvosi Centrum
            1021 Budapest, Budakeszi út 3.
            (Adószáma: 22699426-2-43)

Adatkezelő képviselője: Dr. Buda Bernadett
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
    I. TÁJÉKOZTATÓNK CÉLJA ÉS HATÁLYA
Jelen  Adatvédelmi tájékoztatásunk célja, hogy megismertessük Önt a MEDIOS ORVOSI CENTRUM Privát Egészségügyi Szolgáltatás (Magánpraxis) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekkel. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatásban lévő adatvédelmi politikát Orvosi Centrumunk, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Egészségügyi Szolgáltatásunk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

    II. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK
Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett“) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Szolgáltatásunkban érintett a Páciens (néhány esetben a hozzátartozó is).
Az Érintett hozzájárulása : Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló olyan konkrét cselekedete (félreérthetetlen és egyértelmű), ahol beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Privát Egészségügyi Szolgáltató: A magánpraxis, ahol az egészségügyi ellátást igénybe veszi, ahol a páciens vizsgálata és kezelése történik. Jelen esetben a Medios Orvosi Centrum.
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
Adatkezelő: Aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részünkre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a „GDPR“ által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját.
Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat közlik.
Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyesadatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
    III. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA
Orvosi Centrumunk, mint Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és a tisztességesen valamint az átláthatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük vagy az Érintett páciens hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használjauk fel. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.
Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő Orvosi Centrumunk az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, és kifejezett hozzájárulását megszerzzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk Ön számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Mint Adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrzük. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, tehát Ön felel.
A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mint Adatkezelőknek nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Páciens illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.
Mint Adatkezelők az általunk kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – Címzetteken kívül harmadik félnek át nem adjuk.
Orvosi Centrumunk, mint Adatkezelő az általunk kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Pácienst, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést csak akkor mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

    IV. ADATKEZELÉSEINK FELSOROLÁSA ÉS CÉLJA

    1. FÜL-ORR-GÉGÉSZETI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Amikor Ön felkeresi Orvosi Centrumunkat és igénybe veszi a fül-orr-gégészeti ellátást, az ellátást igazoló és leíró dokumentációjába feltűntetjük adatait.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pácienseink egészségügyi ellátása és annak dokumentálása.
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről; 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól)
Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek.
Kezelt személyesadatok: Az azonosításhoz és ellátáshoz szükséges adatok:  Név, születési név, TAJ, Lakcím, Születési hely és idő.
A személyesadatok címzettje:  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), Nemzeti Egészségbiztosítái Alapkezelő(NEAK)
Adatfeldolgozó: Dokirex betegirányítási szoftver, Corden labor, Dr. Kuroli Enikő szövettan, Péterfy Sándor utcai Kórház tenyészet
Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyesadatok kezeléséről és védelméről rendelkező jogszabály és a 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló szabályozásban meghatározott  időtartam.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy amennyiben a Orvosi Centrumunkban folytatott kezelését végző szakorvos, az Ön kényelme és a szolgáltatás színvonalának növelése végett szükségesnek látja más szakorvos – Orvosi Centrumon belüli-  bevonását,  az ellátás biztonsága és gyorsasága végett, betekintést engedhet kizárólag az ellátással kapcsolatos adataiba.

    2. SZÉPÉSZETI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Amikor Ön felkeresi Orvosi Centrumunkat és igénybe veszi a szépészeti ellátást, az ellátást igazoló és leíró dokumentációjába feltűntetjük adatait.


A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pácienseink egészségügyi ellátása és annak dokumentálása.
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről; 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól)
Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek.
Kezelt személyesadatok: Az azonosításhoz és ellátáshoz szükséges adatok: Név, születési név, TAJ, Lakcím, Születési hely és idő.
A személyesadatok címzettje:  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
Adatfeldolgozót ebben az esetben nem vesz igénybe Orvosi Centrumunk.
Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyesadatok kezeléséről és védelméről szabályozott és 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló szabályozásban meghatározott  időtartamban.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy amennyiben Orvosi Centrumunkban folytatott kezelését végző szakorvos, az Ön kényelme és a szolgáltatás színvonalának növelése végett szükségesnek látja más szakorvos – Orvosi Centrumon belüli-  bevonását,  az ellátás biztonsága és gyorsasága végett betekintést engedhet kizárólag az ellátással kapcsolatos adataiba.


    3. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TUDOMÁNYOS CÉLÚ FOTÓDOKUMENTÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

Ezen fotódokumentáció segítségével szeretnénk végigkísérni és dokumentálni a kezelés folyamatát, amely lehetőséget biztosít Orvosi Centrumunk számára, hogy az elvégzett kezeléseket követően bemutassuk Önnek az elért eredményt a kezelést megelőző állapothoz képest (amennyiben az ellátás jellege ezt lehetővé teszi), és az így elkészített dokumentációt a szakma speciális eseteinek tudományos céljára felhasználhassuk.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás fotó-dokumentációja
Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása
Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek
Kezelt személyes adatok: név, ellátás folyamatainak a fotói
Adatfeldolgozót ebben az esetben nem vesz igénybe Orvosi Centrumunk.
Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig

    4. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓS CÉLÚ FOTÓDOKUMENTÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen fotódokumentáció segítségével szeretnénk végigkísérni és dokumentálni a kezelés folyamatát, mely lehetőséget biztosít Orvosi Centrumunk számára, hogy az így elkészített fotókat lehetőségünk legyen a Centrum weboldalán felhasználni. A közzétett fotódokumentáció „előtte-utána“ esetként segíti a weboldalra érkezőket megismertetni az Orvosi Centrumban elvégzett különleges és látványos kezeléseinkkel.
 
A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás fotó-dokumentációja
Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása
Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek.
Kezelt személyesadatok: Név, ellátás folyamatainak a fotói
Adatfeldolgozót ebben az esetben nem vesz igénybe Orvosi Centrumunk.
Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig

    5. SZÁMLÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatait akkor kezeljük, amikor az ellátás megfizetése során a számlát   kiállítjuk.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pénzügyi elszámolás, bizonylati rend
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról)
Érintettek kategóriái: Azon Páciensek, akiknek nevére készpénzfizetési számla kiállítására kerül sor.
Kezelt személyesadatok: Számlafizető neve és számlázási címe, esetlegesen Egészség Pénztári Tagság azonosítója
A személyesadatok címzettje: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Adatfeldolgozó: Számlázó programunk (Naturasoft) és Könyvelésünk
Adatkezelés tervezett időtartama: (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló rendelkezései szerint)

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével  Ön rendelkezzen!

    6. BEJELENTKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE
     
Ezen adatok kezelése akkor történik, amikor az ellátást megelőzően időpontot foglal online felületünkön vagy telefonon Orvosi Centrumunk recepcióján.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Páciensek időpontegyeztetési célú megkeresései az időpontfoglalás.
Adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogalap
Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek.
Kezelt személyesadatok: Név, telefonszám, e-mail cím, választott ellátás, időpont
Adatfeldolgozót bejelentkezések esettén nem veszünk igénybe.
Adatkezelés tervezett időtartama: 3 év

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével  Ön rendelkezzen! Amennyiben, mint szülő/gondviselő kiskorú gyermeke számára foglal időpontot, szükséges hozzájárulása gyermekei adatainak kezeléséhez.


    7. HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatok kezelése akkor történik akkor, amikor Orvosi Centrumunk marketing célú megkereséseivel szeretné Önt tájékoztatni a Centrumunkban elérhető új kezelésekről, esetlegesen kihirdetett aktuális akciókról.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Meglévő és leendő Pácienseink marketing célú tájékoztatása
Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása
Érintettek kategóriái: Az Orvosi Centrum Hírlevelére feliratkozók
Kezelt személyesadatok: Név, e-mail cím
Adatfeldolgozó: Mailchimp levelezőszoftver
Adatkezelés tervezett időtartama: Az Érintett által történő visszavonásig

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével  Ön rendelkezzen!

    8. SZÉPÉSZETI TERMÉKEK VÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK KEZELÉSE

Amikor azzal a kéréssel keresi meg a Medios Orvosi Centrumot, hogy rendeljen Centrumunk szépészeti termékei közül, a rendelési adatait megadja számunkra, melyet kezelni fogunk.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Orvosi Centrumunkban  keletkezett vásárlói igények teljesítése
Adatkezelés jogalapja: szerződéses
Érintettek kategóriái: Orvosi Centrumunkban vásárló vásárlóink
Kezelt személyesadatok: A megrendelés teljesítéséhez és vásárláshoz szükséges adatok: név, cím, telefonszám, e-mail
A személyesadatok címzettje: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, GLS Futárszolgálat
Adatfeldolgozó: GLS Futárszolgálat, Számlázó Program és Könyvelés
Adatkezelés tervezett időtartama: 2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló rendelkezései szerint


    9. LÉGSÍNTERÁPIA (CPAP) KÉSZÜLÉK BÉRLÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatok kezelése akkor történik akkor, amikor Ön meghatározott időre kibéreli Orvosi Centrumunktól -mint kiegészítő kezelés- a Légsínterápia CPAP készüléket.

A személyes adatok tervezett kezelésének célj: A terápia kiegészítéseként, továbbá a bérleti szerződés megkötése céljából.
Adatkezelés jogalapja: Szerződéses
Érintettek kategóriái: CPAP készüléket bérlő Érintett Páciensek.
Kezelt személyesadatok: A bérleti szerződésben meghatározott adatok: név, születési idő, lakcím, személyazonosító igazolvány száma
Adatfeldolgozó: Könyvelő
Adatkezelés tervezett időtartama: (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló rendelkezései szerint)

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével  Ön rendelkezzen!


    10. VELUMOUNT HORKOLÁS GÁTLÓ GARAT ILLESZTÉK ÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK KEZELÉSE

Amikor a Medios Orvosi Centrumban történt ellátás alkalmával Velumount horkolásgátló garatillesztéket vásárol az egészségügyi ellátás adatain kívül a vásárláshoz kapcsolódó adatait is kezelni fogjuk.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: A terápia kiegészítéseként, továbbá az eladáshoz kapcsolódó szerződés megkötése céljából.
Adatkezelés jogalapja: szerződéses
Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő páciensek
Kezelt személyesadatok: A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, cím, telefonszám, e-mail és az egészségügyi ellátás adatai
A személyesadatok címzettje: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, GLS Futárszolgálat
Adatfeldolgozó: Magyar Posta, Számlázó Program és Könyvelés, Dokirex betegirányítási szoftver
Adatkezelés tervezett időtartama: 2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló rendelkezései szerint, 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyesadatok kezeléséről és védelméről


    V. A PÁCIENS JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA
    1. Tájékoztatás és személyesadatokhoz hozzáférés
Az érintett Páciens kérheti, hogy az Adatkezelő Orvosi Centrumunk tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adatokhoz biztosítsunk számára hozzáférést.
A Páciens a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban fordulhat Hozzánk. Az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@medios.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A
levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Páciens egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Páciens regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Pácienst más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatás kérés kiterjedhet a Páciensről az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.
    2. Helyesbítéshez való jog
Kérheti az Adatkezelőtől, hogy az általa kezelt pontatlan személyes adatot helyesbítése. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Páciens kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
    3. Törléshez való jog
A Páciens kérheti az Adatkezelők által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad! Tehát a IV. Pontban feltüntetett „Adatkezeléseink felsorolása és célja“ fejezetben található egyes adatkezeléseknél Ön, az adatkezelés jogalapja résznél a „jogi kötelezettség jogalapja“ megjelölést látja, azon adatok törlését nem áll módunkban megtenni, mert az adatok tárolását jogszabály írja elő az Adatkezelő – Orvosi Centrumunk- számára. Ilyen adatok különösen az egészségügyi ellátással és számlázással összefüggő adatkezelések. A törlési kérelem megtagadásáról, mint  Adatkezelő minden esetben tájékoztatjuk Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően azonban a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
    4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön, mint Páciens kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Páciens vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
Kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a Páciens ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
A Páciens továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja már megvalósult, de a Páciens igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
    5. Az adathordozhatósághoz való jog
A Páciens kérheti, hogy Orvosi Centrumunk, mint Adatkezelő a Páciens által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és/vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsauk.
    6. A tiltakozáshoz való jog
A Páciens tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.
    VI. COOKIE/SÜTIK
 Amennyiben ellátogat a www.medios.hu weboldalunkra, szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy oldalunkon sütik beállítása történik.
Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.
A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

Hogyan használjuk fel a sütiket?

Weboldalunk sütik segítségével tartja nyilván a következőket:
    • az oldal meglátogatásának tényét és idejét
    • milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra
    • azt, hogy emlékezzen a felhasználó tevékenységére, azonosítsa a felhasználót, ha járt már a weboldalon
    • azt, hogy beleegyezett-e abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon
    • ha felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és engedélyezte a sütik használatát, ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek  internetes webhelyein.
A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.
A cookie-kat 3. félnél, a Google Analytics szolgáltatásban tároljuk. A Google Analytics szolgáltatást arra használjuk, hogy weboldalunk, valamint erre irányuló különböző hirdetési tevékenységeink hatékonyságát és eredményességét mérjük.
A Google Analytics-ben Önről a következő online adatok kerülnek tárolásra:
    • cookie azonosító
    • IP-cím
    • eszközspecifikus adatok (hardver, operációs rendszer, etc.)
    • kliensazonosító

A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

    VII. ADATBIZTONSÁG
Orvosi Centrumunk mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az érintett (Páciensek) adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Rendelet valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá a hozzáférési szintek belső szabályzatban kialakított mértékéig . Az adatkezelő biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít. Szolgáltatásunk informatikai rendszerét tűzfallal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, a Szolgáltatás belső szabályzatában meghatározott módon a hozzáférési szintek szigorúan szabályozottak. A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást alkalmaz, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. A papír alapon tárolt dokumentumok hozzáférését Centrumunk szintén a belső szabályzatában meghatározottak szerint jogosultsági szintek beépítéséval szabályozza.
    VIII. PANASZOK KEZELÉSE

Az adatvédelmi vonatkozású kérelmét, tiltakozását, panaszát az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit  Szolgáltatásunk kezeli.
Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Szolgáltatásunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
    IX. ADATVÉDELMI INCIDENS
Amennyiben adatvédelmi incidens történik, Orvosi Centrumunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Felügyeleti Hatóságnak azt, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockzattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, Orvosi Centrumunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt – az Érintettet (Pácienst)- az adatvédelmi incidensről és megteszi a belső szabályzatban meghatározottak szerinti intézkedéseit.
Orvosi Centrumunk, mint  Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel . Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Páciens külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett Páciens előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
    X. TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI
Orvosi Centrumunk fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.
Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt!
A Tájékoztató hatályba lépésének napja:  2018. május 25.
                                                                                 
MEDIOS ORVOSI CENTRUM KFT.
         Dr. Buda Bernadett

COVID-19 Infók: Nyitva vagyunk!